هاست وردپرس آلمان پربازدید NVME هاست وردپرس آلمان پربازدید NVME

2GB | DE-WP-CH1
تومان67,250 ماهانه
دارای SSL رایگان


 • 1 هسته

  پردازنده

 • 3 گیگابایت
  رم فیزیکی
 • 200 عدد
  پردازش ورودی
 • 25MB/s
  ورودی/خروجی
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  ساب دامین
 • نامحدود
  پارک دامین
 • 1 عدد
  ادان دامین
5GB | DE-WP-CH2
تومان79,250 ماهانه
دارای SSL رایگان


 • 1 هسته

  پردازنده

 • 4 گیگابایت
  رم فیزیکی
 • 200 عدد
  پردازش ورودی
 • 25MB/s
  ورودی/خروجی
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  ساب دامین
 • نامحدود
  پارک دامین
 • 1 عدد
  ادان دامین
10GB | DE-WP-CH3
تومان97,500 ماهانه
دارای SSL رایگان


 • 2 هسته

  پردازنده

 • 4 گیگابایت
  رم فیزیکی
 • 300 عدد
  پردازش ورودی
 • 25MB/s
  ورودی/خروجی
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  ساب دامین
 • نامحدود
  پارک دامین
 • 2 عدد
  ادان دامین
20GB | DE-WP-CH4
تومان139,500 ماهانه
دارای SSL رایگان


 • 2 هسته

  پردازنده

 • 4 گیگابایت
  رم فیزیکی
 • 300 عدد
  پردازش ورودی
 • 25MB/s
  ورودی/خروجی
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  ساب دامین
 • نامحدود
  پارک دامین
 • 2 عدد
  ادان دامین
30GB | DE-WP-CH5
تومان179,000 ماهانه
دارای SSL رایگان


 • 2 هسته

  پردازنده

 • 4 گیگابایت
  رم فیزیکی
 • 300 عدد
  پردازش ورودی
 • 25MB/s
  ورودی/خروجی
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  ساب دامین
 • نامحدود
  پارک دامین
 • 2 عدد
  ادان دامین
50GB | DE-WP-CH6
تومان209,500 ماهانه
دارای SSL رایگان


 • 3 هسته

  پردازنده

 • 4 گیگابایت
  رم فیزیکی
 • 500 عدد
  پردازش ورودی
 • 25MB/s
  ورودی/خروجی
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  ساب دامین
 • نامحدود
  پارک دامین
 • 2 عدد
  ادان دامین
70GB | DE-WP-CH7
تومان259,900 ماهانه
دارای SSL رایگان


 • 3 هسته

  پردازنده

 • 4 گیگابایت
  رم فیزیکی
 • 500 عدد
  پردازش ورودی
 • 25MB/s
  ورودی/خروجی
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  ساب دامین
 • نامحدود
  پارک دامین
 • 2 عدد
  ادان دامین
100GB | DE-WP-CH8
تومان299,900 ماهانه
دارای SSL رایگان


 • 3 هسته

  پردازنده

 • 4 گیگابایت
  رم فیزیکی
 • 600 عدد
  پردازش ورودی
 • 25MB/s
  ورودی/خروجی
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  ساب دامین
 • نامحدود
  پارک دامین
 • 2 عدد
  ادان دامین
150GB | DE-WP-CH9
تومان379,000 ماهانه
دارای SSL رایگان


 • 3 هسته

  پردازنده

 • 4 گیگابایت
  رم فیزیکی
 • 600 عدد
  پردازش ورودی
 • 25MB/s
  ورودی/خروجی
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  ساب دامین
 • نامحدود
  پارک دامین
 • 2 عدد
  ادان دامین