هاست دایرکت ادمین ایران SSD هاست دایرکت ادمین ایران SSD

500MB | IR-SSD-D1
تومان99,000 سالانه
 • دایرکت ادمین

  کنترل پنل

 • Nginx

  وب سرور

 • نامحدود

  افزودن دامنه

 • نامحدود

  پارک دومین

 • نامحدود

  ساب دومین

 • هفتگی

  بک اپ گیری

 • ایران

  مکان سرور

1GB | IR-SSD-D2
تومان139,000 سالانه
 • دایرکت ادمین

  کنترل پنل

 • Nginx

  وب سرور

 • نامحدود

  افزودن دامنه

 • نامحدود

  پارک دومین

 • نامحدود

  ساب دومین

 • هفتگی

  بک اپ گیری

 • ایران

  مکان سرور

2GB | IR-SSD-D3
تومان168,000 سالانه
 • دایرکت ادمین

  کنترل پنل

 • Nginx

  وب سرور

 • نامحدود

  افزودن دامنه

 • نامحدود

  پارک دومین

 • نامحدود

  ساب دومین

 • هفتگی

  بک اپ گیری

 • ایران

  مکان سرور

3GB | IR-SSD-D4
تومان196,000 سالانه
 • دایرکت ادمین

  کنترل پنل

 • Nginx

  وب سرور

 • نامحدود

  افزودن دامنه

 • نامحدود

  پارک دومین

 • نامحدود

  ساب دومین

 • هفتگی

  بک اپ گیری

 • ایران

  مکان سرور

5GB | IR-SSD-D5
تومان254,000 سالانه
 • دایرکت ادمین

  کنترل پنل

 • Nginx

  وب سرور

 • نامحدود

  افزودن دامنه

 • نامحدود

  پارک دومین

 • نامحدود

  ساب دومین

 • هفتگی

  بک اپ گیری

 • ایران

  مکان سرور

10GB | IR-SSD-D6
تومان399,000 سالانه
 • دایرکت ادمین

  کنترل پنل

 • Nginx

  وب سرور

 • نامحدود

  افزودن دامنه

 • نامحدود

  پارک دومین

 • نامحدود

  ساب دومین

 • هفتگی

  بک اپ گیری

 • ایران

  مکان سرور