هاست ایمیل دایرکت ادمین هاست ایمیل دایرکت ادمین

2GB | Email-D1
تومان15,000 ماهانه
 • 2 گیگ

  فضا

 • دایرکت ادمین

  کنترل پنل

 • Webmail

  میل سرویس

 • 20 عدد

  تعداد ایمیل

 • نامحدود

  تعداد دریافت ایمیل

 • 1000عدد

  تعداد ارسال در روز

 • هفتگی

  بکاپ

5GB | Email-D2
تومان24,500 ماهانه
 • 5 گیگ

  فضا

 • دایرکت ادمین

  کنترل پنل

 • Webmail

  میل سرویس

 • 50 عدد

  تعداد ایمیل

 • نامحدود

  تعداد دریافت ایمیل

 • 1000عدد

  تعداد ارسال در روز

 • هفتگی

  بکاپ

10GB | Email-D3
تومان29,000 ماهانه
 • 10 گیگ

  فضا

 • دایرکت ادمین

  کنترل پنل

 • Webmail

  میل سرویس

 • 100 عدد

  تعداد ایمیل

 • نامحدود

  تعداد دریافت ایمیل

 • 1000عدد

  تعداد ارسال در روز

 • هفتگی

  بکاپ

15GB | Email-D4
تومان34,000 ماهانه
 • 15 گیگ

  فضا

 • دایرکت ادمین

  کنترل پنل

 • Webmail

  میل سرویس

 • 150 عدد

  تعداد ایمیل

 • نامحدود

  تعداد دریافت ایمیل

 • 1000عدد

  تعداد ارسال در روز

 • هفتگی

  بکاپ

20GB | Email-D5
تومان39,000 ماهانه
 • 20 گیگ

  فضا

 • دایرکت ادمین

  کنترل پنل

 • Webmail

  میل سرویس

 • 250 عدد

  تعداد ایمیل

 • نامحدود

  تعداد دریافت ایمیل

 • 1000عدد

  تعداد ارسال در روز

 • هفتگی

  بکاپ

50GB | Email-D6
تومان49,000 ماهانه
 • 50 گیگ

  فضا

 • دایرکت ادمین

  کنترل پنل

 • Webmail

  میل سرویس

 • 500 عدد

  تعداد ایمیل

 • نامحدود

  تعداد دریافت ایمیل

 • 1000عدد

  تعداد ارسال در روز

 • هفتگی

  بکاپ